Prawa i obowiązki uczniów

 

ROZDZIAŁ VIII
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 

§ 73

 

Prawa i obowiązki ucznia

 

 

1.    Uczeń Zespołu ma prawo do:

a)    właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)    opieki wychowawczej i warunków pobytu w Zespole, zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

c)    poszanowania jego godności,

d)    korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

e)    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

f)     swobodnego wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Zespołu, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób,

g)    rozwijania  zainteresowań, zdolności i talentów,

h)   sprawiedliwej, obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli w nauce,

i)      korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej i zawodowej,

j)      pomocy w przypadku trudności w nauce, poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, nauczania zindywidualizowanego
i indywidualnego zgodnie z decyzją i zaleceniami poradni psychologiczno- pedagogicznej, prowadzonych przez nauczycieli oraz zajęć kompensacyjno - wyrównawczych prowadzonych przez pedagoga szkolnego,

k)    korzystania z pomieszczeń Zespołu, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, zgodnie z obowiązującymi w nich regulaminami,

l)     wpływania na życie Zespołu poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Zespole,

m)  uczniowie mają prawo pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela, po uzgodnieniu z dyrekcją Zespołu organizować imprezy klasowe i szkolne.

2.    Uczeń Zespołu ma obowiązek:

a)    przestrzegania obowiązujących w Zespole przepisów, Statutu Zespołu 
 i Regulaminu Uczniowskiego oraz zasad i norm współżycia społecznego obowiązujących w środowisku szkolnym. Dotyczy to również uczniów pełnoletnich,

b)    podporządkowywania się poleceniom dyrektora i innych nauczycieli,

c)    systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, fakultetach, zajęciach pozalekcyjnych na które uczeń wyraził zgodę,
w projekcie edukacyjnym,

d)    aktywnego uczestniczenia w życiu zespołu,

e)    szanowania godności osobistej pracowników Zespołu i jego uczniów,

f)     systematycznej nauki i pracy nad własnym rozwojem,

g)    przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu,

h)   dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

i)     dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole,

j)      szanować i ochraniać i własność innych osób,

k)    przynoszenia na zajęcia lekcyjne przyborów szkolnych,

l)     schludnego i estetycznego wyglądu, jego strój i wygląd powinien dostosowany do okoliczności i odpowiadać wymogom Regulaminu Uczniowskiego,

m)  uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny, oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za szkodę odpowiada materialnie uczeń (jego rodzice lub opiekunowie prawni), który ją wyrządził. Dopuszcza się zastąpienie kary finansowej pracami na rzecz szkoły.

n)   uczniów obowiązuje również zakaz picia alkoholu, używania narkotyków
i palenia tytoniu oraz zakaz wnoszenia na teren Zespołu środków
i przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu,

o)    uczniowi nie wolno opuszczać terenu Zespołu podczas przerw,

p)    zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica / opiekuna prawnego,

q)    uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.

 


Wykaz podręczników
REKRUTACJA 2018/2019
Z ŻYCIA SZKOŁY
Przedmiotowy System Oceniania
Wykaz podręczników szkolnych
Szkolny Klub Wolontariatu
Koło rowerowe SKKT
Biblioteka Szkolna
Praca
Stołówka szkolna
Innowacje pedagogiczne
Z ŻYCIA SZKOŁY
Przedmiotowy System Oceniania
POZYTYWNI.GLIWICE.PL
CYBERPRZEMOC
PROJEKT WolontaROOWERiusz
Nasza szkoła na Facebooku
IV godzina WF
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice
Piłka ręczna dziewcząt
Testy sprawnościowe
Rozgrywki o Puchar Dyrektora Szkoły
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2017/2018
Gazetka z Charakterem